มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบส่งเกรดออนไลน์และการประเมินการสอนอาจารย์

การประเมินการสอนฯ ระดับ ปวช. ภาคฤดูร้อน (3/2563)

19 พฤษภาคม 2564 9:01:00

เปิดให้ประเมินฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ในภาคการศึกษาที่ 3/2563

Evaluate teaching for Vocational certificate (3/2020)

Only student in Vocational certificate can evaluate teaching for semester 3/2020 from now until 12 June 2021. 

Download Acrobat Reader | แผนผังเว็บไซต์ | Printable View | © KMUTNB |  Best viewed in Google Chrome , Internet Explorer 9.0 , Firefox 9.0